Πελάτες

 

Πλήρη μέλη του

Η FAIR Consulting  συνεργάζεται με πλήθος δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών με κύριο αντικείμενο την υποστήριξη των υποθέσεων και των πελατών τους σε τεχνικά θέματα.


Η FAIR Consulting  διατηρεί πάγιες συνεργασίες με μεσιτικές εταιρίες και μεσίτες ασφάλισης  καθώς και με ασφαλιστικούς διαμεσολαβούντες με σκοπό την υποστήριξη πελατών τους σε θέματα διαχείρισης και διακανονισμού ζημιών και σε θέματα προασφαλιστικών ελέγχων και εκτιμήσεων.