Η Εταιρία

 

Στις εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων ασφαλιστικών εταιριών, υπάρχουν όρια ελαστικότητας που με την παρέμβαση της FAIR Consulting, εξαντλούνται προς όφελος του εντολέα της.

Συντελούν σε αυτό:

  1. Kαίριες παρεμβάσεις και ορθή προετοιμασία κατά την επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη.

  2. Kατάλληλος σχεδιασμός κατά την μελέτη των ασφαλιστικών καλύψεων και των όρων του εκάστοτε συμβολαίου.

  3. Στρατηγικές κινήσεις και μεθοδολογία κατά τον διακανονισμό. 

  4. Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων που έγιναν, στα ασφαλισμένα κεφάλαια και στη ζημιά.

Η διεκπεραίωση 7.000 υποθέσεων εκτιμήσεων και διαχείρισης ζημιών κυρίως για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών σε 27 έτη αθροιστικής εμπειρίας, αποδεικνύει ότι η FAIR Consulting και οι συνεργάτες της κατέχουν με ακρίβεια τα στάδια της διαδικασίας από την εκδήλωση της ζημιάς μέχρι την τελική αποπληρωμή ή την τελική απεμπλοκή.


Επιδίωξή της είναι, κάθε διένεξη που σχετίζεται με ζημιά να επιλύεται γρήγορα και εξωδικαστικά. Στην περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί σε δικαστική διαμάχη παραμένουμε απαραίτητοι συνεργάτες των νομικών συμβούλων ή των δικηγόρων που έχουν επιλεγεί από τον εντολέα - πελάτη.

Η FAIR Consulting έχει κτίσει καίριες συνεργασίες με εξέχοντα δικηγορικά γραφεία από τα οποία λαμβάνουμε νομικές συμβουλές καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας και μπορούν να συνεργαστούν άμεσα με τον εντολέα της, εάν αυτό τους ζητηθεί. Επιπρόσθετα, οικονομολόγος, συνεργάτης μας, εξειδικευμένος σε υπολογισμούς απώλειας κερδών, υποστηρίζει επιστημονικά όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Είναι συχνές οι περιπτώσεις που οι αρχικές προτάσεις που έγιναν από τους αρμόδιους διακανονιστές των ασφαλιστικών εταιριών - μετά από εισήγηση των πραγματογνωμόνων τους- βελτιώθηκαν ακόμη και στο τετραπλάσιο, μετά τη παρέμβασή μας.

Ωστόσο, σε κάθε ζημιά που συμβαίνει η ορθότερη άμυνα προετοιμάζεται και αντίστοιχα η βέλτιστη αποζημίωση επιτυγχάνεται, όταν ο σύμβουλος εισέρχεται στα αρχικά στάδια της υπόθεσης, από την πρώτη ώρα του συμβάντος.

Σε όλα τα στάδια της κάθε υπόθεσης, ο εντολέας της FAIR Consulting διατηρείται πλήρως ενήμερος και η στρατηγική χαράσσεται κατόπιν συνεργασίας με τα αρμόδια πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον ίδιο.