Υπηρεσίες

 

Η FAIR Consulting, μέλος του Τεχνικού Επιμε-λητηρίου Ελλάδος  αντιμετωπίζει κάθε ζημιά ή απώλεια με επαγγελματικό τρόπο και δίνει ελευθερία στον επιχειρηματία - πελάτη της να θέσει ξανά σε λειτουργία την επιχείρησή του και απαλλάσσει τον ιδιώτη - πελάτη της από την ταλαιπωρία και το άγχος της αντιμετώπισης του συμβάντος.

Αντικείμενο της FAIR Consulting είναι :

  1. Η διερεύνηση της γενεσιουργού αιτίας της ζημιάς.

  2. Η ανάλυση των αιτιών για την επέκταση της ζημιάς (πχ. πυρκαγιών).

  3. Η καταγραφή της έκτασης της ζημιάς.

  4. Η σύνταξη τεχνικής πραγματογνωμοσύνης.

  5. Η εκτίμηση της θετικής (υλική ζημιά) και της αποθετικής ζημιάς (απώλεια κερδών).

  6. Η ανάδειξη και ο καταμερισμός της ευθύνης, με ανάλυση των τεκμηρίων, των εγγράφων κλπ.

  7. Η διαπραγμάτευση μέχρι τον τελικό διακανονισμό της ζημιάς (αποζημίωση ή απεμπλοκή), πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και τις επιταγές του εκάστοτε εντολέα.

  8. Η επιθεώρηση επιχειρήσεων και η διατύπωση σχετικών συστάσεων με σκοπό το περιορισμό των πιθανοτήτων πρόκλησης ζημιών.

  9. Η διενέργεια εκτιμήσεων σε εμπορικές και σε πραγματικές αξίες, καθώς και σε αξίες αντικατάστασης, παγίων στοιχείων επιχειρήσεων και κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων επιχειρήσεων ή ιδιωτών.

  10. Η ανάληψη των συμβατικών εργασιών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.

Πλήρη μέλη του